title="后退">后退
title="前进">前进
首页>ENGLISH>Departments>Academic Management

Academic Management Organization

Date:2015-05-28

The seventh subcommittee of committee for the conferment of academic degrees of Tianjin University
President:
 Zeng Jian 
Vice president: Song Kun, Cao Lei
Members: Zhang Qi, Zhang Yukun, Kong Yuhang, Yun Yingxia, Dong Ya, Xu Subin, Liu Conghong, Wang Lixiong, Zhu Li, Wu Cong, Liu Tingfeng, Liu Tongtong, Chen Tian, Yan Fengying
Secretary: Xiao Haihong

Appraisal group of School of Architecture
Director:
Zhang Qi
Members: Peng Yigang, Wang Qiheng, Zhang Yukun, Song Kun, Yun Yingxia, Zeng Jian, Dong Ya, Wang Lixiong

The academic committee of the grassroots for School of Architecture 
Director:
Zhang Qi
Members:  Zhang Yukun, Zeng Jian, Yun Yingxia, Dong Ya, Jing Ziyang, Wang Lixiong, Cao Lei, Wang Wei