title="后退">后退
title="前进">前进
首页>ENGLISH>Departments>Administrative Organization

Administrative Organization

Date:2015-05-28

Dean: Zhang Qi
Secretary of the party committee: Yuan Dachang
Assistant dean: Song Kun, Kong Yuhang, Xu Zhen, Liu Gang
Deputy Secretary of the party committee: Zeng Peng
Assistant to dean: Wang Wei, Chen Chunhong, Zou Ying
Director of the administrative office: Bai Jianshu
Secretary of the Youth League Committee: Liu Danqing