title="后退">后退
title="前进">前进
首页>ENGLISH>About>Organizational Structure

Academic Management Organization

Date:2015-05-28
Administrative Organization

 Secretary of the party committee:Song Kun 

 Executive Vice Dean:Kong Yuhang 

 Assistant dean: Zhang Chunyan,Xu Zhen,Zeng Peng,Feng Gang

 Deputy Secretary of the party committee: Wang Kai

 Assistant to dean: Zhang Xinnan,Zhang He

 Director of the administrative office: Tian Zheng

 Secretary of the Youth League Committee: Liu Danqing

 
 

The seventh subcommittee of committee for the conferment of academic degrees of Tianjin University

 President: Zeng Jian

 Vice president: Song Kun, Cao Lei

 Members: Zhang Qi, Zhang Yukun, Kong Yuhang, Yun Yingxia, Dong Ya, Xu Subin, Liu Conghong, Wang Lixiong, Zhu Li, Wu Cong, Liu Tingfeng, Liu Tongtong, Chen Tian, Yan Fengying

 Secretary: Xiao Haihong

 
Appraisal group of School of Architecture
 Director: Zhang Qi

 Members: Peng Yigang, Wang Qiheng, Zhang Yukun, Song Kun, Yun Yingxia, Zeng Jian, Dong Ya, Wang Lixiong

 

The academic committee of the grassroots for School of Architecture

 Director: Zhang Qi

 Members: Zhang Yukun, Zeng Jian, Yun Yingxia, Dong Ya, Jing Ziyang, Wang Lixiong, Cao Lei, Wang Wei