title="后退">后退
title="前进">前进
首页>ENGLISH>About>Organizational Structure

Academic Management Organization

Date:2018-12-10
Administrative Organization

 Secretary of the party committee:Song Kun 

 Executive Vice Dean:Kong Yuhang 

 Assistant dean: Zhang Chunyan,Xu Zhen,Zeng Peng,Feng Gang

 Deputy Secretary of the party committee: Wang Kai

 Assistant to dean: Zhang Xinnan,Zhang He

 Director of the administrative office: Tian Zheng

 Secretary of the Youth League Committee: Liu Danqing

 
 

The seventh subcommittee of committee for the conferment of academic degrees of Tianjin University

 President: Zeng Jian

 Vice president: Zhang Chunyan

 Members: Cao Lei, Chen Tian, Dong Ya, Kong Yuhang, Liu Conghong, Liu Tongtong, Song Kun, Wang Lixiong, Wu Cong, Xu Subin, Yan Fengying, Yun Yingxia, Zhang Qi, Zhang Yukun, Zhu Li

 Secretary: Li Dongjie

 
Appraisal group of School of Architecture
 Director: Kong Yuhang

 Members: Zhang Qi, Peng Yigang, Song Kun, Yun Yingxia, Zeng Jian, Dong Ya, Wang Lixiong, Wang Qiheng

 

The academic committee of the grassroots for School of Architecture

 Director: Kong Yuhang

 Members: Jing Ziyang, Yun Yingxia, Dong Ya, Wang Wei, Wang Lixiong, Cao Lei