title="后退">后退
title="前进">前进
首页>ENGLISH>About>Organizational Structure

Academic Management Organization

Date:2015-05-28
Administrative Organization
 Dean: Zhang Qi
 Secretary of the party committee: Yuan Dachang
 Assistant dean: Song Kun, Kong Yuhang, Xu Zhen, Liu Gang
 Deputy Secretary of the party committee: Zeng Peng
 Assistant to dean: Wang Wei, Chen Chunhong, Zou Ying
 Director of the administrative office: Bai Jianshu
 Secretary of the Youth League Committee: Liu Danqing
 
The seventh subcommittee of committee for the conferment of academic degrees of Tianjin University
 President: Zeng Jian
 Vice president: Song Kun, Cao Lei
 Members: Zhang Qi, Zhang Yukun, Kong Yuhang, Yun Yingxia, Dong Ya, Xu Subin, Liu Conghong, Wang Lixiong, Zhu Li, Wu Cong, Liu Tingfeng, Liu Tongtong, Chen Tian, Yan Fengying
 Secretary: Xiao Haihong
 
Appraisal group of School of Architecture
 Director: Zhang Qi
 Members: Peng Yigang, Wang Qiheng, Zhang Yukun, Song Kun, Yun Yingxia, Zeng Jian, Dong Ya, Wang Lixiong
 
The academic committee of the grassroots for School of Architecture
 Director: Zhang Qi
 Members: Zhang Yukun, Zeng Jian, Yun Yingxia, Dong Ya, Jing Ziyang, Wang Lixiong, Cao Lei, Wang Wei